Ανακοίνωση για μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους

Ανακοινώνεται από την Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Αρ.ΓΕΜΗ: 026530540000) ότι η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 09.09.2020 αποφάσισε την μείωση του Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων δεκαέξι Ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (€ 2.869.816,32) με σκοπό την επιστροφή πλεονάζοντος κεφαλαίου, με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από ένα Ευρώ και εβδομήντα λεπτά (€1,70) σε ένα Ευρώ και πενήντα έξι λεπτά (€ 1,56) και επιστροφή μετρητών στους μετόχους της Εταιρείας.
Μετά την ανωτέρω μείωση, το ολοσχερώς καταβεβλημένο κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε τριάντα ένα εκατομμύρια εννιακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες εννιακόσια πενήντα τρία ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά (31.977.953,28), διαιρούμενο σε είκοσι εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα οκτώ (20.498.688) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και πενήντα έξι λεπτά (€ 1,56) εκάστης.
Η καταβολή του αποδεσμευόμενου με τη μείωση ποσού του κεφαλαίου στους μετόχους θα πραγματοποιηθεί μετά την παρέλευση των προθεσμιών και την τήρηση των διαδικασιών του άρθρου 30 του ν. 4548/2018.